Wettelijke vermeldingen

  Laatste update: 1 januari 2013
  Welkom op de OCE BIO website (de "Website").
  De Website wordt beheerd door OCE BIO ("Oce Bio", "wij" of "ons" genoemd).

  Uw instemming & wijzigingen aan de Wettelijke Vermeldingen
  Door het betreden en gebruiken van de Website erkent u dat u de Wettelijke Vermeldingen hebt gelezen en hiermee instemt.
  De Website, de inhoud en deze Wettelijke Vermeldingen kunnen van tijd tot tijd geactualiseerd of gewijzigd worden zonder een voorafgaande kennisgeving. Door het betreden en gebruiken van de Website na deze update of wijziging bent u gebonden aan dergelijke updates of wijzigingen. Het is dan ook belangrijk dat u regelmatig deze Wettelijke Vermeldingen opnieuw leest.

  Beschikbaarheid van de Website
  Deze Website is ontworpen rekening houdend met de wetten en reglementering van de Europese Unie en is uitsluitend bedoeld voor gebruik door inwoners van de Europese Unie. Toegang tot de Website kan illegaal zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen buiten de Europese Unie. Als u de Website van buiten de Europese Unie betreedt, gebeurt dit op eigen risico en verantwoordelijkheid.

  Informatie over product en diensten
  De informatie verschaft op de Website kan van land tot land verschillen en niet alle producten en/of diensten zijn verkrijgbaar in ieder land. Een verwijzing naar een product of dienst houdt niet in dat dit product of deze dienst beschikbaar is in uw land. De producten en diensten waarnaar wordt verwezen in deze Website kunnen onderworpen zijn aan verschillende regelgevende eisen in functie van het land. Niets op deze Website dient te worden beschouwd als promotie of reclame voor een product of dienst die niet toegelaten is in het desbetreffende land.

  Geen bron van medisch advies
  Deze Website en de inhoud op deze Website worden in een algemene vorm en uitsluitend voor informatiedoelstellingen geleverd. De Website en de inhoud zijn niet bedoeld of aanbevolen als een vervangmiddel voor professioneel medisch advies. Niets in deze Website is bedoeld om te gebruiken voor een medische diagnose of behandeling. Vraag steeds het advies van uw arts of andere gezondheidsadviseur voor iedere medische aandoening of behandeling. Neem steeds het medische advies in acht en wacht niet om dit in te winnen omwille van iets wat u op deze Website hebt gelezen.

  Geen bron van financieel advies
  De informatie die in deze website wordt verstrekt, kan en mag niet gebruikt worden voor enig advies, inclusief enig advies met betrekking tot beleggingen, fiscale en juridische aangelegenheden.  Bepaalde verklaringen op deze website zijn “toekomstgerichte verklaringen”.  Dergelijke verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen over strategische opties, toekomstige strategieën en verwachte resultaten van deze strategieën. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige interne ramingen en verwachtingen van Oce Bio, alsook op marktverwachtingen, en gelden op datum waarop ze worden vermeld. 

  De werkelijke resultaten van Oce Bio kunnen aanzienlijk verschillen van de resultaten die in de toekomstgerichte verklaringen zijn opgenomen. Bepaalde risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten van Oce Bio wezenlijk verschillen van deze “toekomstgerichte verklaringen”, staan beschreven in het jaarverslag van Oce Bio. Oce Bio verklaart zich hierbij niet gebonden om de evolutie van deze risico’s en onzekerheden te geven, noch om enige revisie met betrekking tot de toekomstgerichte verklaringen op deze website publiek te maken, en evenmin om correcties door te voeren of om deze toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen weer te geven.

  Auteursrecht en gebruik van informatie
  De Website en inhoud zijn eigendom van of worden gecontroleerd door Oce Bio en zijn beschermd door het auteursrecht. U mag informatie van de Website, inclusief teksten, audio en video, raadplegen en downloaden enkel voor uw persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het is verboden om de Website of de inhoud ervan te wijzigen of te reproduceren. U mag de Website of de inhoud niet verspreiden, wijzigen of doorgeven zonder toestemming. Oce Bio waarborgt niet dat uw gebruik van de informatie uit de Website geen inbreuk vormt op de rechten van derde partijen. Met uitzondering van de beperkte toelating, zoals vermeld in deze paragraaf, wordt geen andere licentie of recht toegestaan op de Website of een deel van de inhoud.

  Merken
  De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en trade dress op deze Website zijn beschermd door de nationale en internationale wetgeving. Het is verboden hiervan gebruik te maken zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Oce Bio. Er wordt geen licentie of recht op dergelijke handelsmerken, dienstenmerken, handelsnamen en trade dress toegekend of verleend zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Oce Bio.

  Disclaimer van aansprakelijkheid
  Oce Bio levert aanzienlijke inspanningen om de Website en de inhoud ervan accuraat en actueel te houden. We zijn echter niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de accuraatheid en volledigheid van de Website en de inhoud.

  DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN WORDEN AANGEBODEN ‘ZOALS ZE ZIJN’. OCE BIO WAARBORGT GEENSZINS DE VOLLEDIGHEID, ACCURAATHEID, TOEGANKELIJKHEID EN GEPASTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL VAN DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN. OCE BIO WAARBORGT NIET DAT DE WEBSITE EN DE INHOUD VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN, WORMEN OF ANDERE CODES DIE VERVUILENDE OF VERNIELENDE EIGENSCHAPPEN KUNNEN HEBBEN. NOCH OCE BIO, NOCH IEDERE ANDERE ONDERNEMING VAN DE OMEGA PHARMA GROEP OF EEN DERDE PARTIJ BETROKKEN BIJ DE CREATIE OF HOSTING VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR RECHTSTREEKSE, INCIDENTELE, ONRECHTSTREEKSE OF ZWARE SCHADE DIE VOORVLOEIT UIT DE TOEGANG TOT, HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK, VERTROUWEN OP OF IEDERE FOUT OF WEGLATING IN DE WEBSITE EN/OF DE INHOUD ERVAN.

  Aangezien bepaalde rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van bepaalde waarborgen of aansprakelijkheden niet toelaten, kunnen deze uitsluitingen of beperkingen desgevallend niet op u van toepassing zijn.

  Toepasbaar recht & bevoegde rechtbank
  Ieder geschil met betrekking tot deze Website en de inhoud ervan wordt beslecht door middel van het Belgisch recht. Door het gebruik van deze Website stemt u in met de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

  Links naar andere websites
  Deze Website kan verwijzingen of links bevatten naar andere websites die niet gecontroleerd worden door Oce Bio en waarop deze Wettelijke Vermeldingen niet van toepassing zijn. Deze referenties en/of links worden enkel voor uw gemak geleverd en Oce Bio is niet aansprakelijk voor schade of letsels die voortvloeien uit het gebruik van deze andere websites of de referenties of links naar deze websites. U blijft de enige verantwoordelijke voor het bezoek aan dergelijke andere websites.

  Links naar de Website
  De framing, deep linking, mirroring of retransmissie van de Website of de inhoud ervan, of een gedeeltelijk of volledig gebruik van de Website of de inhoud ervan in een derde website zijn verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Oce Bio. Als u een link wenst te maken naar onze Website, kunt contact met ons opnemen op het onderstaande adres.

  Privacybeleid
  Uw gebruik van deze Website is ook onderworpen aan ons Privacybeleid.

  Contacteer ons
  U kunt uiteraard altijd contact met ons opnemen als u een vraag hebt over deze Wettelijke Vermeldingen.

  OCE BIO
  Nieuwe Weg 1
  2070 Zwijndrecht